Ragyogtak, mint a csillagok – június – Rózsatér 70 éves

Dr. Michna Ottóné,  Ágnes sorozata

Azok között, akik hetven esztendővel ezelőtt Isten színe előtt állva összefogtak, hogy Kispesten új református gyülekezet születhessen, voltak ifjak is, vének is, s mert életünk ideje véges, ezek az ifjak közben megöregedtek, vagy a náluk vénebbekkel együtt rég megérkeztek oda, ahová egy életen át igyekeztek… Azoknak, akik az ő örökükbe léptek, nemcsak szabad, hanem isteni végzés szerint is fontos rájuk emlékezni, kik , mint a csillagok… Akik azokban a vészterhes, nehéz  évtizedekben, mikor a hívek számára minden veszni látszott, szívükbe fogadták, s mindvégig őrizték az Istentől kapott világosságot. „Emlékezzetek meg a ti elöljáróitokról, akik szólották néktek az Isten beszédét, és figyelmezvén az ő életük végére, kövessétek hitüket.” (Zsid. 13:7.) Hadd jelenjen meg itt, a Kispest Rózsatéri Gyülekezet oldalán havonta egy-egy csillag, mely e közösségben kapta, s adta fényét, mely nem kihunyt, csak azóta már nem itt, hanem odaát ragyoghat, az égiek színe előtt, együtt a többiekkel, kiknek neve Isten könyvébe van bejegyezve. És mert ennek a gyülekezetnek első pásztora mindazt, amire hálás szívvel emlékezett, azt le is írta, így az ő szavaival idézhetjük azok emlékét, hónapról hónapra, akik az utánuk következők számára példát adva, istenadta fényt hordoztak szívükben…

JÚNIUS

LÁSZLÓ GÁBOR

Csákberény 1927 június 25 – 2004 Budapest

Kispest Rózsatéri Gyülekezet gondnoka 1966-2000 között

Laszlo-gabor11-2

„Vértesaljáról, Csákvárrról mint süvölvény ifjú érkezett Kispestre. A nagybácsi, az öreg Tóth, presbiter volt a központi gyülekezetben, és ő is eljárt Simonék hétfői bibliaórájára. Valójában Gábor, a második világháború minden szerencsétlenségétől meggazdagodva (faluja többször is gazdát cserélt), ő – az Úr Isten – számunkra megérthetetlen kegyelméből – testileg épen maradva érkezett meg Kispestre, ahol a nagybátyja már “őslakos”, testvérbátyja pedig sok kínlódással élt már itt, albérletben, a Vas Gereben utcában. A kiszolgáltatottság – talán kétszer is bujkálva az előretörő és ismét visszavonuló német, orosz csapatok tüzéből bujkálva és mégis megmentve – a falusi élet akkori nyomorúságaiból, mint zsenge ifjú került fel Kispestre. Előbb a bátyjáéknál kapott otthont, majd rózsatéri ifjakkal együtt talált éppen Fejes Jánoséknál albérletet Így került Rózsatéren az ébredés kellős közepébe, a megtért ifjak társaságába, a gyülekezetbe.

Rózsatéri ifjak kirándulása az ötvenes évek elején

Rózsatéri ifjak kirándulása az ötvenes évek elején

Igen, Isten kegyelme akkor is vigyáz ránk, mikor fogalmunk sincs róla. Igen, mert csak ő értheti igazán, mit is akar velünk, mire szánt bennünket. Így Gábor nemcsak eljutott a gyülekezetbe, de egyszerre csak azon mérhette le az irányítója akaratát, hogy feleséget rendelt mellé. Sőt! Mielőtt feleséget kapott, az Isten kegyelméből kézbe kapta, több társával együtt a Bibliát. Valahol olvastam, hogy a Biblia üzenete összefoglalható egy mondatban. Ez a János 3:16: “úgy szerette Isten a világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta érte, hogy aki hisz benne, örök élete legyen!” Isten kibeszélhetetlen kegyelme az, hogy éppen akkor volt hazánkban az ébredés ideje. Akkor a “szél fújt és zúgását” éppen akkor érthette meg sok rózsatéri fiú és leány. Micsoda kegyelem az, hogy László Gábor is közéjük tartozott és a felesége is ezek között volt.

 házasságkötés: Rózsatér 1953 december 24.

Házasságkötés: Rózsatér 1953 december 24.

Benedek István megüresedett helyére 1966 októberétől, mindenki egyetértésével éppen a “mindazáltal évében” László Gábor lett a gyülekezet gondnoka. És még inkább fontos, hogy gondnoki tisztét elődeihez méltóan töltötte lelkészségem egész ideje alatt. Nemcsak a gyülekezet örömére, hanem az egyházi elöljáróság örömére is. És így egyházmegyei elöljáró, tanácsbíró lesz. Róla éppen a “Van”-ok évében az esperes így emlékezik meg: A gyülekezetnek “van gondnoka, László Gábor világi tanácsbírónk személyében, aki sok terhe hordozása közben, a gyülekezetért is, a lelkészéért is van.”

Az ötvenes évek fiúórásai

Az ötvenes évek fiúórásai

És kiderült, hogy az Istenben való hitük, megváltottságuk, tudata nem akadályozta meg őket abban, hogy munkahelyükön példaadóan megállják a helyüket és a gyülekezeti életben, a családi életben egyaránt. Négy gyermeket nevelnek fel, akik a gyülekezet gyermek és ifjúsági szolgálatában becsülettel éltek és szolgáltak.”

Dániel – A rendíthetetlen ország kikötői felé

László Gábor és családja a hatvanas, illetve hetvenes évek második felében

László Gábor és családja a hatvanas, illetve hetvenes évek második felében

Édesapám emlékező írásának olvasása nyomán ébredt bennem a gondolat, miféle bőséges kegyelem jutott ennek a Csákberényből Kispestre került László családnak, kik közül hárman is kapcsolódtak a rózsatéri gyülekezethez.

Nagybátyjuk, ahogy A rendíthetetlen ország kikötői… című írásban olvashatjuk „az öreg Tóth, presbiter volt a Központi gyülekezetben, és ő is eljárt Simonék hétfői bibliaórájára.” Tehát azok közé tartozott, akik még a Rózsatéri gyülekezet születése előtt, megalakulásáért imádkoztak. Lehetetlen nem rácsodálkozni Isten utat, helyet készítő szeretetére, arra, ahogy ezt a családot beleölelte abba, amit Rózsatérnek ajándékozni akart. Részt vállaltak, és részt nyertek abban, ami készült, ami nekik és utódaiknak ott formálódott.

Rózsatéri prezsbiterek – álló sor, balról a harmadik János, jobbról a harmadik, Gábor

Rózsatéri prezsbiterek – álló sor, balról a harmadik János, jobbról a harmadik, Gábor

Az imádkozó  presbiter nagybácsi után, hamarosan két unokaöccse is Kispestre került. Előbb János és neje Etus, kiket először épp e nagybácsi fogadott otthonába. Édesapám így emlékezik László Jánosra (1924-1980), ki öccsével együtt, presbitere volt a Rózsatéri gyülekezetnek:

Mi lett volna velünk László János nélkül, aki észrevette, hogy a kerítésünk rogyadozik, hogy sok minden tennivaló van a parókia udvarán? És neki minden szerszám jól állt a kezében…”

Olyan vidékről került fel Budapestre, ahol mind a mai napig versengő, féktelen természetű, egymással szívesen tusakodó, erejüket fitogtató emberek élnek. Ő is ezt a természetet örökölte, termete, indulatai neki is ilyenek voltak…Nála tehát mind a jószívűség, mint az önzetlenség, mind a természetén uralkodni tudás, a harag, az utálatos beszéd félre tétele Krisztustól kapott drága ajándék volt! Őrzöm a felesége Etus bizonyságtételét: “Életünk utolsó hat éve ad értelmet az előtte való harmincnak is….”

   Mondhatom, hogy Isten megértett Igéje nem tért vissza üresen (a titkon való böjt, Mt 6:16-17). Tudja, hogy amiket Istentől kapott, azzal mások felé is tartozik. Bizony sok a kegyelemre szoruló ember! Zsolt 37:3-24, Ő a szemével is tudja tanácsolni, Zsolt 32:8, igen, az Úr vére megtisztítja a lelkiismeretet, Zsid 10-12,22, Ő irgalmazni jött, nem uralkodni Mt 12:7.”

Ablonczy Dániel – A rendíthetetlen ország kikötői felé

1921-1971 - id. László Lajos és felesége, Huszár Julianna 50. házassági évfordulója Rózsatéren, gyerekeik, unokáik körében

1921-1971 – id. László Lajos és felesége, Huszár Julianna 50. házassági évfordulója
Rózsatéren, gyerekeik, unokáik körében

Életünk legnagyobb csodája az, ha megtaláljuk a helyünket. És ha megtaláljuk, az Isten irgalmas, mentő szeretetéről szól, ki Fiát adta értünk, újra meg újra felénk fordul, kezébe vesz, formál, újjá teremt. És ahogy egykor a fényt, a sötétséget, a napot, a csillagokat… oda illeszt, oda helyez, ahol a kegyelmére szoruló ember élete benne és általa teljesülhet. S mint az égbolt csillagainak fel-felfénylő sokasága, a László család élete is a rendet, a világosságot teremteni és nekünk ajándékozni tudó Mindenható Istenről szól.

Dr Michna Ottóné Ablonczy Ágnes

Nincs még bejegyzés

Komment hozzáadása

Copyright ©2011 Kispest-Rózsatér Református Egyházközség | A családbarát közösség.