Eseményeink

Korona és trombitaszó – Cyril Schmitt igehirdetése

KORONA ÉS TROMBITASZÓ – CYRIL SCHMITT IGEHIRDETÉSE

Kispest-Rózsatér, 2018. április 8.

 letölthető igehirdetés

A video megtekintése  Készítette: Ablonczy Zsolt

Kedves Barátaink és Testvéreink,

Micsoda öröm, hogy ma itt lehetünk köztetek! Szívből köszönjük, a meghívást, a befogadást, és a vendégszeretetet. Hálásak vagyunk azért, hogy egy számunkra idegen helyen olyan emberekkel találkozhatunk, akik mégsem idegenek számunkra, hanem testvéreink, s ez egy igen nagy kiváltság! A Zürich közelében lévő Rapperswil-Jonai Református Gyülekezet üdvözletét és áldáskívánását hozzuk nektek.

Hadd köszönjem meg Krisztinának és a gyülekezet felelős vezetőinek, hogy ma itt hirdethetem az igét.

Ahhoz a dalhoz szeretnék néhány gondolatot fűzni, amelyet a Gospelmoods kórus az imént Casey vezetésével énekelt. Az ének egy királyi koronáról és egy trombitaszóról szól.

“Korona lesz a fejemen, amikor megszólal a trombitaszó.” Mit is jelent ez? Mit keres egymás mellett a trombitaszó és a korona?

Kezdjük az ének egyszerűbb részével: Lesz egy koronám.

Emlékeznek arra, hogy mikor volt a fejükön utoljára korona? Svájcban, a Háromkirályok napját, január 6-án egy úgynevezett háromkirályok kaláccsal ünnepeljük. Mindegyik kalácsban el van rejtve egy kicsi műanyag király. Aki azt megtalálja, az kap egy koronát, és egész nap ő lehet a király. Ő határozhatja meg, ki mit csinál azon a napon. Aztán egy nappal később visszaáll a régi rend, minden megy tovább úgy, ahogy azelőtt.

De nálunk, ebben az évben nem így történt. Mert a mi kislányunk egyik nap hazajött az óvodából és azt mondta: Apa, ebben a házban én vagyok a király. Én döntöm el, hogy mi legyen. És neked engedelmeskedned kell. És mondta mindezt korona nélkül… 🙂 Úgy tűnik, az óvodában ezzel a témával foglalkoztak, és a lányomnak nagyon tetszett az ötlet, hogy ő mondhatja meg, mi történjen, és ne a szülei, akik a legtöbbször úgyis rossz döntéseket hoznak.

A korona szimbólumával valamennyien összekapcsoljuk a királyság fogalmát. És aki király, annak hatalma van. Ez így van. Mert a király uralkodik a népe felett. Sok dologban ő dönt a nép helyett. Ez persze azt is jelenti, hogy én, mint a nép része, a hatalmam egy részét delegálom egy másik személynek, akit nem ritkán felelőssé teszek azért, ami aztán velem történik, őt okolom azért, ha rosszul megy a sorom.

Érdekes, hogy Isten népének, Izráelnek viszonylag későn lett királya, mert attól féltek, hogy a király elvitathatja Isten helyét, mint ahogy ez a környezetükben így is történt.

Hogy mit jelent koronát hordani, ezt Önök valószínűleg jobban tudják, mint mi, svájciak, akiknek történelmünk során soha nem volt királyunk. A magyar nép történetében a királyság az első keresztyén királlyal, Istvánnal ígéretesen indult, akit Kr.u. 1000-ben koronáztak meg. 55 király kapta meg azután a szent koronát, akiket jogszerűen magyar királlyá koronáztak. És a korona tovább él a mai napig az ország címerében. Éppen ezért a virágvasárnapi történet talán még közelebb áll hozzátok, mint hozzám vagy hozzánk, svájciakhoz.

Azon a napon, amikor Jézus bevonult Jeruzsálembe, nagy királyként, várva várt megmentőként ünnepelték. Ebben a pillanatban még nem hord koronát, de néhány nappal később kap egyet. Nem a koronázási ünnepen,  hanem keresztre feszítése   előtt, halála helyén, az emberi mérték szerinti legnagobb megalázás és csőd helyszínén. Akár ironikusnak is tűnhet, hogy éppen ebben a helyzetben kap  töviskoronát. – Vagy mégsem?

Hallgassuk meg a szenvedéstörténetet János evangélista elbeszélésében. A 19.vers 25-30.versét olvasom:

“Jézus keresztjénél ott állt anyja és anyjának nővére, Mária, Klópás felesége, valamint Magdalai Mária. Amikor Jézus meglátta, hogy ott áll anyja és az a tanítvány, akit szeretett, így szólt anyjához: Asszony, íme a te fiad! Azután így szólt a tanítványhoz: Íme a te anyád! És ettől az órától fogva otthonába fogadta őt az a tanítvány. Jézus ezek után tudva, hogy már minden elvégeztetett, hogy beteljesedjék az Írás, így szólt: Szomjazom! Volt ott egy ecettel tele edény. Egy szivacsot ecettel megtöltve ízsópra tűztek, és odatartották a szájához. Miután Jézus elfogadta az ecetet, ezt mondta: Elvégeztetett! És fejét lehajtva kilehelte lelkét.”

Ha jó értem mindazt, amit János Jézus haláláról ír, akkor a kereszt nem a legmélyebb, hanem éppen a legmagasztosabb pontja Jézus életének, melyben földi küldetését betölti. Mert ezért jött a világra Jézus. És ezzel a jelentéssel az ének egész szövege új értelmezést nyer.

Vigyázz, mert nem tudod, mikor jön el az a nap, melyen Jézus elkéri  a Te lelkedet. Amikor dolgozol, amikor harcolsz az igazságért, királyi ruhát és koronát kell hordanod. Koronát kell viselnem, ha a trombiták megszólalnak, amint a lábam Sion földjét megérinti, leteszem nagy terhemet és dicsőségbe öltözöm, hozzá kiáltok és elmondom neki a saját történetemet. Amint meglátom Jézust, elmondom neki minden problémámat, dicsőségbe öltözöm, hozzá kiáltok és elmondom neki a saját élettörténetemet.

Igen, ennek a Jézusnak, aki a kereszten meghalt értünk, neki szeretném elmesélni az élettörténetemet, szeretném felvenni a királyi ruhámat és a koronámat. Mert neki elmondhatok mindent, hiszen él, feltámadt a halálból és megígérte, hogy visszajön. Ezeket a gondolatokat találjuk meg a Thessalonikabeliekhez írt első levélben, 4,16:

“Mert amint felhangzik a riadó hangja, a főangyal szava és az Isten harsonája, maga az Úr fog alászállni a mennyből, és először feltámadnak a Krisztusban elhunytak.”

Igen, ha Krisztus Király visszajön, felhangzik a trombitaszó, és megszabadulok végre minden szenvedéstől. De ez az idők végezetekor fog majd megtörténni – mit tegyek addig?

Feltehetjük a kérdést: Tényleg ilyen sokáig kell várnom? Vagy a szeretet Királyának gyermekeként már most hordhatom a koronát? Fel szabad vennem a királyi ruhát? Azt gondolom, hogy igen, akkor, ha azt tesszük, ami az ének elején áll:

Vigyázz, mert nem tudod, mikor jön el az a nap, amikor Isten elkéri a Te lelkedet. Amikor dolgozol, harcolsz az igazságért, palástot és koronát kell hordanod.

Mivel nem tudjuk, mikor jön el az Úr, jól tesszük, ha minden nap Isten akarata és igazsága szerint élünk, de nem azért, mert Isten szeretetére és kegyelmére rá kell szolgálnunk, hanem azért, mert a legnagyobb ajándék az, hogy királyi gyermekek lehetünk,  és ezért nem is kívánunk mást, mint elvinni a világba Isten szeretetét, s csak erről énekelni, csak ezért élni. Vagy nem így van?

Ámen

A video megtekintése

 

EVANGÉLIZÁCIÓ 2018 március 5-9, hétfő-péntek, este 6 óra

E V A N G É L I Z Á C I Ó

Kispest Rózsatéri Református Templom – 2018. Március 5-9.

1196 Budapest XIX. Jáhn F. u. 107.

 

Öt este a gyülekezet titkáról

 

 

Ti vagytok a világ világossága”

                                                         (Mt 5,13-16)                                                                               

 

 

1.) Hétfő, március 5. Este 18.00 óra

Fényforrás a szívben

Igehirdetés: „Ő gyújtott világosságot a mi szívünkben..”                                                                (2Kor 4,6; 2Pét 1,19)

            Bizonyságtétel: a.) Akkortól másképpen láttam a dolgokat –

                                      b.) Átalakultak a törekvéseim is –   

 

2.) Kedd, március 6. Este 18.00 óra

A világosságban láthatóvá válik az igazság

Igehirdetés:  „A rejtett dolgok napvilágra kerülnek…féljetek attól, aki megöl” (Lk 12,1-5)

            Bizonyságtétel: a.) Felfedeztem a sötét dolgok félelmes szövevényét –

                                      b.) Vágy ébredt szívemben a sötétségből világosságba térni –Március

 

3.) Szerda, március 7. Este 18.00 óra

Nincs könnyű győzelem a sötétség hatalma felett

Igehirdetés: „Azért jelent meg az Istennek Fia, hogy az ördög munkáit lerontsa” (1Jn 3,8)

            Bizonyságtétel: a.) Elcsüggedtem a sötét miatt, kétség vett körül –

                                      b.) Jézus Krisztus mégsem hagyott magamra –                                      

 

4.) Csütörtök, március 8. Este 18.00 óra

Isten népén a világ szeme

Igehirdetés: „Úgy fényljék a ti világosságotok, hogy az emberek lássák…” (Mt 5,13-16)

            Bizonyságtétel: a.) Azt hittem sohase veszik észre rajtam, hogy Jézus van a szívemben 

                                      b.) A kívül állók is várták, hogy mit fogok tenni –

 

5.) Péntek, március 9. Este 18.00 óra

A hívők lámpása az ige

Igehirdetés: „Lábaimnak szövétneke a Te igéd, ösvényem világossága..” Zsolt 119,105

            Bizonyságtétel: a.) Néhány fontos dolog az életemből, amiben eligazított az ige –

                                      b.) Láttam, és dicsőítettem a mennyei Atyát …       

 

Igehirdető: Ablonczy Zsolt ny.lelkész, bizonyságtévők: Hétfő: Beke Gábor, Beke Juhász Ágnes. Kedd: Juhász Tamás, Ablonczy Zsoltné. Szerda: Pulfer Renáta, Szabó Vanka Ingrid. Csütörtök: Dr.Michna Ottóné, Juhász Tamásné. Péntek: Juhász Barnabás, Juhászné Hargita Zsuzsanna – ifjúsági missziós munkatársak.

 

Szeretettel várunk!         Vasárnap de: 10.00  Záró-istentiszteletet és úrvacsora közösséget tartunk.

 

Reformációs Sorozat Rózsatér – 2017 május 7.

Valaki azt mondta nemrég, az a baj velem, hogy mindig magamról beszélek! Igaz? Abban bizonyára, hogy mindig magam felől indulok a mondandómmal, hogy bizonyságtétellé lehessen, érinthessen, út nyíljon köztem és a másik ember között. Hitem szerint csupán az Isten által érintett érint. A reformáció évében csupa olyan emberről beszélünk, aki érintett volt. Kit így, kit úgy szólított, hívott el Istenünk, hogy amit megértett, az diktáljon számára lépést, utat, életet. Érdemes nekünk a reformátorokról beszélni? Újít, lépést ad?

Múlt héten került elém Tamás kérdése: Uram, nem tudjuk hová mégy, honnan tudnánk akkor az utat? Mit felel Jézus? Én vagyok az út, az igazság és az élet. (János 14:5-6.) Mire indít?

Sok éve, így érkezett haza az óvodából hatodik, legkisebb gyermekünk, aki akkor már sokat hallott Jézus Krisztusról: – Anya, nincs Úr Jézus! – Hogy-hogy? – hökkentem meg. – A Dóri mondta, nem látom, hát nincs. – Mikor szóhoz jutottam, azt kérdeztem tőle – És akit nem látsz, az nincs? A nővéredet se látod, mert távol él tőlünk, de ugye van? – Elgondolkodott kicsit, azután, váratlanul, ezt kérdezte: Az én Ilona Mamám a mennyben van? Mi is oda megyünk? – Igen – feleltem… Ő akkor egyszerűen lehajtotta a fejét, összekulcsolta a kezét, és hangosan imádkozott: – Úr Jézus mutasd meg az utat hozzád! – Aztán felkelt, és kiment játszani. Milyen egyszerű! Hallani, hinni, lépni. És mi? Mitől reformálódik, újul a hitünk?

 Egyszer, még a kilencvenes években, mikor együtt volt a család, Édesanyánk elsóhajtotta magát: De jó lenne, ha közülünk valaki utána járna az egykor élt Ablonczy felmenőknek! Könyvtáros lévén, magamra vettem ezt, s mikor hozzá kezdtem, igen örült buzgalmamnak.   Jó is, hogy ma került rám a sor, hogy Anyák napján szólhatok, ebben a hozzá, hozzájuk kötődő térben, egy több száz éve élt Ablonczi elődről, akit a kutatás során megtaláltam.

Édesapám sárospataki diák volt elemista korától egészen a teológia elvégzéséig. Azt mondta egyszer, mikor beszélgettünk, hogy emlékszik arra, kisdiák korában azt a feladatot kapta, hogy keressen, kutasson az ottani pataki levéltárban, hátha találkozik ősei nevével, valamelyik régi iratban. Hogy mit nézett át, arra nem emlékezett, de talált két Ablonczi-t, kinek a nevét valamikor a XVI század táján feljegyeztek, olyat, ki egykor útra kelt, külhoni egyetemeken tanult. A nevükre, s más egyébre egyáltalán nem emlékezett. Csak arra, hogy kettőt talált…

Így aztán én is Sárospatakon érdeklődtem először. Csupán egyetlen nevet találtak, Ablonczi Gáspárét, kinek 1701-ben jegyezték fel nevét az akkor épp Erdélybe menekített pataki iskola diákjai sorában. Feltételeztem, hogy nem őt találta egykor Édesapám, vagy ha igen, talán ő az egyik, de ki lehet a másik, aki tán a reformáció táján tanult külhonban? Hol, miben keressem?

Támadt egy ötletem, beírtam a Google keresőjébe a nevünket többféle változatban, és mert nem restelltem végignézni azt a temérdek közlést, felfedezhettem, Boldva község honlapján  szerepel egy Ablonczi Menyhért, aki 1578-ban alapította a református gyülekezetet! Ő lesz az! De hol tudhatnék meg róla többet?

Sokáig kerestem a külföldön tanuló magyar diákok névsorát, de amit megtaláltam, azon nem szerepelt Ablonczi nevű. Közel egy évi érdeklődő levelezés után, megtalálta valaki Szabó Géza, Halléban 1941-ben megjelent írását, A wittenbergi Magyar bursa anyakönyvét. És el is küldte nekem. Akkor láttam, igen, ott van Ablonczi Menyhért, neve, olyan nevek között, melyek rég ismerősen csengenek. Ott van, ugyanazon az oldalon szerepel Daru Pataki János, Fabricius Balázs, Ilosvai Péter, Berzeviczi Márton, Szikszai György, Sbolti Demeter…

Vajon kinek szavára, biztatására vágott egykor útnak a mi elődünk Ablonczi Menyhért? Volt támogatója, útitársa? Lehet, hogy épp a wittenbergi magyar bursát alapító Kakas Györgyel találkozott, ki onnan hazatérve Sajószentpéteren lett prédikátor? Persze, az is lehetséges, hogy az előző évek során Wittenbergben többször is megforduló, Dévai Bíró Mátyás szólította őt meg, ki járt Miskolcon, Szikszón, Kassán, Debrecenben, s ki tudná felsorolni még hol? Bárki is hívta, a hiteles szó mögötti Úr útnak indította Wittenbergbe, Melanchton-t hallgatni…

Gyerekkorunkban, mikor Édesapám a reformátorokról beszélt, nekem Melenchton Fülöp – bocsánat a kifejezésért – volt a kedvencem. Elsősorban bizonyára azért, mert úgy beszélt róla, mint aki maga is szereti, nagyra becsüli. Később, mikor olvastam Melanchtonról, életéről, munkálkodásáról, az is kiderült mi lehetett lelkesítő, vonzó egy gyerek számára:

Melancton Fülöp 1497-ben született, édesapját igen korán elvesztette, nagybátyja nevelte, taníttatta a jó eszű, tehetséges kisfiút. Első nevelője a magyar származású Hongarus János volt, latinul, görögül tanította, és eredményesen is, mert 12 évesen Heidelbergbe került az egyetemre, 14 esztendősen érettségizett, 16 esztendősen elnyerte a magisteri oktatói fokozatot. 18 évesenmeg jelent első dolgozata, s 21 esztendős, mikor megjelenik Görög nyelvtankönyve. Ezután hívták tanítani Wittenbergbe, ahol megismerte a már ott tanító Luther Mártont, hamar szót értettek, sokat beszélgettek, egyházról, hitről, megújulásról, s Melanchton Fülöp nevéhez fűződik az Ágostai hitvallás megírása is, melyben az uralkodónak hittételeiket összefoglalta

Tudományának hire bejárta Európát, előadásainak hallgatására távol országokból özönlött az ifjúság. Görög nyelv tanítónak hívták eredetileg, s ő elő­adásokat tartott az ó- és újtestamento-mi szentirás magyarázatából, római és görög remekírókból; tanított etikát dialektikát, fizikát, matematikát. Müvei mutatják, mily alaposan értette mindezeket a dolgokat. Magas fokú műveltsége, világos előadása s a tudományokban való jártasságával kiérdemelte a Német-ország tanítója megtisztelő czimet, a mellyel korában senki se dicsekedhetett. 1523-tól 1560-ig, Melanchton haláláig 442 magyar ifjú látogatta a wittenbergi egyetemet. A magyarok külön társulatot (bursa) alakítottak. Tagjaikat vallásos buzgóságra, erényes életre, kihágások és bűntények elkerülésére s magyar ruha viselésére kötelezték.

Mikor Melanchton azt látta (1549), hogy a magyar tanulók nem igen járnak a templomba, megkérdezte tőlük: miért teszik ezt? A tanulók őszintén megmondták: nem értik a német prédikációt. Melanchton a magyarok számára a saját házában ifjúsági isteni tiszteletet tartott. Azonban a tanulók száma csakhamar annyira megszaporodott, hogy nem fértek el; ez időtől fogva az egyetem egyik tantermében tartotta meg, s mivel gazdag és szegény, ifjú és gyermek egyaránt özönlött ide, egész haláláig folytatta. Tanítványai leírták szeretett tanáruk beszédeit. Halála előtt arról beszélt nekik, miért nem kell félni a haláltól:„Megmenekülsz bűneidtől. A világosságra jutsz, Istent látni, Isten Fiát szemlélni. Megismered azokat a csodálatos titkokat, amelyeket ebben az életben nem tudtál megérteni: miért teremtettünk olyanoknak, amilyenek vagyunk, és mi a két természet egyesülése Krisztusban.”

      Luther Márton így beszélt magáról és Melanchton Fülöpről:„Én arra születtem, hogy banditákkal és ördögökkel kelljen harcolnom, s azokat leterítenem, azért könyveim sokkal viharosabbak és harciasabbak. Nekem tuskókat és fatörzseket kell irtanom, töviseket és bozótokat kivágnom, posványokat betöltenem, én goromba erdőirtó vagyok, akinek utat kell törnie és egyengetnie. Ezen viszont Melanchton Fülöp mester szelíden és csendesen jár, épít és plántál, jókedvvel vet és öntöz, erre neki Isten gazdagon juttatta adományait.”

Mi mindent adhatott át diákjainak, akik hazatértek? Mi mindent kapott tőle útravalóul a mi elődünk Ablonczy Menyhért, ki hazaérkezése után protestáns gyülekezetet alapított? 

Időközben immár dokumentálhatóan kiderült, hogy Ablonczi Menyhért 1578-ban Boldván protestáns gyülekezetet alapított, s négy esztendőn át ott szolgált. Megjelent: Bodnár Tamás: Borsod megyei prédikátorok az 1576-1652 közötti tizedjegyzékek alapján (2003), illetve Ugrai János Adattára (2007) A Tiszáninneni református egyházkerület lelkészei. És végül a Gömör vármegyei közgyűlési jegyzőkönyveiben, az Ablonczi család többi tagja közt több ízben is felbukkan a neve 1571 és 1587 között.

Négy esztendőn át, nem akármilyen körülmények közepette (felekezeti szorongattatások, török uralom, portyázások, szülőfalujának pusztulása…), a boldvai gyülekezetért fáradozik ez az általam most megismert előd: Ablonczi Menyhért. És ez a a gyülekezet ma is megvan, él, úgy hiszem abból is, ami Isten kegyelméből egykor elődünk megújult hite által vettetett.

Múlt vasárnap Boldván jártam, ahova évek óta készülök. Elődöm emléke vitt, aki egykor hallva hallott, érintődött, és elindult, hogy felkeresse a hitet ajándékozni, megújítani tudó Úr akkori szószólóit Wittenbergben. És amit szívében, lelkében onnan hazahozott, az másokért lépni kényszerítette. Különös élmény volt múlt vasárnap Boldván járni, látni az ódon szószékre fellépő Zsolt bátyámat, ki a helyi lelkész kérésére az igét hirdettte.

Milyen különös ráfelelés itt Kispest Rózsatéren az is, hogy egy kései utód, Ablonczy Dániel lelkipásztor, több száz év múltán, 1944-47-ben, a háború ezernyi megpróbáltatása közepette, gyülekezetet alapító lelkész lett. Szabad, kell, és lehet, Isten ajándékaira csodálkozni, és érte neki újra meg újra hálát adni- Neki, kinek nemzedékről, nemzedékre megmaradó a hűsége…

                                             dr Michna Ottóné Ablonczy Ágnes

Húsvét – ünnepköri alkalmak

EVANGÉLIZÁCIÓ 2017 március 20-24, hétfő-péntek, este 6 óra

2017 Evangélizáció letölthető plakát

 

 

 

evang 2017-2

Ökumenikus Imahét – 2017. január 15-22 között

Egyetemes imahetet tartunk január 15-22 között. Külön említem, 17-én, kedden este gyülekezetünk az alkalom házigazdája. Imahetünk keretében, a következő vasárnap, istentiszteleteinken meg lesz terítve az úrasztala.
ÖKUMENIKUS IMAHÉT 2017_Oldal_1

Rózsatéri LIFT-ALAP

P r e s b i t é r i u m i  h a t á r o z a t

Közadakozás kérése a gyülekezet tagjai felé

 

2016 december 04.

A PRESBITÉRIUM november 27-i ülésén ismételten, s hosszan tárgyalta a lift kiépítésének lehetőségét. Többségi határozatban mondta ki, hogy a 4 szinten működő liftre feltétlenül szükség van.

A kiépítés megvalósításának első lépéseként a Presbitérium kezdeményezte, hogy árajánlatot kérjünk megfelelő kivitelezőtől. Nagy Béla mérnök presbiterünk ajánlatot kért, az meg is érkezett. Az érkező ajánlat szerint az épületünkhöz illő Schindler 3300-as lift, beépítéssel, összesen 7,5 millió Ft-ba kerülne, ezt ki kell egészítse a liftakna alkalmassá tétele, az elektromos hálózat fejlesztése, azaz összesen kb. 8,5 millió Ft lenne a költség. A cég ajánlatában szerepel, hogy a megrendelést követően, szakaszolásban, összesen 3 hónap alatt tudja a munkálatokat elvégezni.

Természetesen a lift kiépítéséhez szükséges pénzügyi forrás előteremtése a gyülekezet igazi kihívása.

Egy anonimitásban maradni akaró házaspár nemes lelkű, 1 millió Ft-os lifttámogatása okán a Presbitérium úgy határozott, hogy létrehívja a Rózsatéri Lift-Alapot, s tisztelettel és kéréssel fordul az Egyházközséghez tartozó családokhoz, ki-ki gondolja át, milyen mértékben tudna hozzájárulni támogatásához.
Gyülekezetünk erre fordítható tartalékait is figyelembe véve, a további kb. 6 millió Ft-os, közadakozásban szükséges összeget, ha 150 család felvállalná, akkor háztartásonként 40 ezer Ft adományra volna szükség. Ez minden családi költségvetését komolyan megterhelné, s bizonnyal különböző mértékben vagyunk képesek az áldozatot vállalni, de abban bízunk, hogy lesz készség és lehetőség a következő évben ennek előteremtésére.

Kiderült, pályázni is lehet a bekerülés egy részére. Az a reménységünk, hogy talán ez úton is támogatáshoz juthatunk.

Az eddig meghozott áldozat 2017. január 29-ig, 24 háztartás jóvoltából jelentős, a Heti Hirdetésekben olvasható. Köszönjük az elmúlt hét nemes felajánlásait is.

A Presbitérium és gondnokok nevében, Ablonczy Kálmán, lelkész

Nyári szolgálatok rendje – Helyettesítések – 2016

nyár16m_Oldal_1
nyár16m_Oldal_2

GYÜLEKEZETI HÉT Kispest-Rózsatér – 2016

Az egész gyülekezet figyelmébe ajánlom, kisgyermeket nevelő édesanyáknak is, a kiváló természeti környezetben sorra kerülő gyülekezeti, 3 nemzedékes, 5 napos táborozásunkat (TAHI). Ime a kész program, s a díjkedvezményekről is tájékoztató jelentkezési lap.  – Ablonczy Kálmán lelkipásztor

1

2

4 3

Gyülekezeti, családi, ifjúsági hétvége – 2016 Mátraháza

Az elmúlt hétvégére még mindig szívesen emlékezem. 88 fős közösségünk 1/3 része fiatal családokból és ifisekből állt, bővölködtünk testi-lelki-szellemi táplálékban. Vendégünk volt Németh Pál lelkész, iszlám szakértő. Előadását felvettük, ha kéri valaki, rendelkezésre bocsátjuk.  – Ablonczy Kálmán lelkipásztor

 

 

M á t r a h á z a program

 

M á t r a h á z a program

 

Copyright ©2011 Kispest-Rózsatér Református Egyházközség | A családbarát közösség.