Hónap: February, 2014

Jubileumi Evangélizációs Esték 2014 március – Rózsatér 70 éves

Jubileumi Evangélizációs Esték voltak Kispest-Rózsatéren 2014. március 17-21, hétfő-péntek között, ahol különleges különleges esemény is történt: Rózsatéri gyülekezetünkből indult, s lelkészi hivatás mellett döntő lelkészek-teológusok találkozójára is sor került.

Evangélizáló lelkészek:

Szénási László, Tahitótfalui ny. lelkész – hétfő

dr. Szűcs Ferenc, egyetemi professzor – kedd

dr. Nagy István, egyetemi professzor – szerda

Végh Tamás, fasori lelkész – csütörtök

dr. Szabó István, Dunamelléki püspök, lelkész – péntek

2014evangHET-p1

Ablonczy Zsolt, Kispest-Központi ny. lelkész – vasárnap

A jubileumi alkalomsorozat záró istentiszteletén találkozója lesz mindazoknak is, akik az elmúlt 25 évben gyülekezetünkben felnőttként tettek konfirmációi fogadalmat!

Gyermekeink számára is tartunk alkalmakat (6-12 éveseknek), s lesz kisebb gyermekekre (3-6 évesek) vigyázó szolgálat is !

Mári Manka született 2014. február 18.

Örömhírünk: Mári Sándor és Nagy Anita házasságát a kegyelmes Isten újabb gyermekkel áldotta, a 7 testvér mellé nyolcadikként született MANKA, február 18-án. Isten éltesse a kicsiny életet, a valóban nagy család minden tagjával együtt. A kislány Nagy Béla és felesége Eszter 15. unokája. Gratulálunk.

JÉZUS KÖVETÉSE – 70 év igehirdetéseiből

RÓZSATÉRI IGEHIRDETÉSEK
KISPEST RÓZSATÉR 70 ÉVES 1944-2014

JÉZUS KÖVETÉSE
 Elhangzott 1947 február 23-án

 


Igehirdető a beiktatási ünnepségen: Ablonczy Dániel

Beiktató – Benkő István esperes

Amikor mentek az úton, valaki ezt mondta neki: Követlek, akárhova mégy. Jézus azonban így felelt: A rókáknak barlangjuk van, és az égi madaraknak fészkük, de az Emberfiának nincs hova fejét lehajtania. Egy másikhoz pedig így szólt: Kövess engem! De ő ezt kérte: Uram, engedd meg, hogy előbb elmenjek, és eltemessem apámat. Jézus így válaszolt neki: Hadd temessék el a halottak a halottaikat, te pedig menj el, és hirdesd az Isten országát. Egy másik is ezt mondta: Követlek, Uram, de előbb engedd meg, hogy búcsút vegyek házam népétől. Jézus pedig így felelt: Aki   az eke szarvára teszi a kezét, és hátratekint, nem alkalmas az Isten országára.”
(Lk 9,57-62)

Ez volt az első bibliai ige, amiről szószékről beszéltem. Most, hogy az Isten és a gyülekezet hivatalosan is megbízott az igehirdetés munkájával, engedjétek meg, hogy újra foglalkozzam vele. Akkor még 17 éves diák voltam, s jól meg kellett tanulnom a „Sallai prédikációt”. Most már a magam mondanivalóját, a szívemben fogant üzenetet tolmácsolom az igén keresztül. Olvasd tovább →

KARÁCSONY IGAZSÁGA – 70 év igehirdetéseiből

RÓZSATÉRI IGEHIRDETÉSEK
KISPEST RÓZSATÉR 70 ÉVES 1944-2014

KARÁCSONY IGAZSÁGA   
Elhangzott 1945 Karácsonyán a Kispest-Rózsatéri Gyülekezetben

                                                                                                                                                                          
Igehirdető: Ablonczy Dániel

Boldogok, akik éheznek és szomjaznak 
az igazságra, mert ők megelégíttetnek.”      (Mt 5,6)

Az emberi élet étele és itala az igazság. Nincs semmi, amire nagyobb szükség lenne, és ami jobban hiányozna az emberi életben, mint ez. Úgy érezzük, hogy mostani elesettségünkben valóban nem hangozhatna el nagyszerűbb karácsonyi biztatás Jézus szájából, mint a ma felolvasott Ige: „Boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert ők megelégíttetnek.”

Az ember történelmét úgy is tekinthetjük, mint szakadatlan küzdelmet az igazságért. S milyen csodálatos, ebben a végtelen kudarcsorozatban mindig akadt ember, aki nem adta fel a harcot, s nem áldozta fel az eszményt. Addig leszünk embernek mondhatók, amíg eltorzult lélekkel bele nem csapunk a hamisság tenyerébe, s azt nem mondjuk: igazság nincs, rendezkedjünk be az élet igazságtalanságára. XIV. Lajos francia király udvarában élt egy ifjú, aki megvetette a parasztokat, bántotta és kigúnyolta őket. A király egy étkezés alkalmával elrendelte, hogy az ifjúnak csak húst és bort adjanak a tányérjára, kenyeret pedig nem. Mikor az ifjú megbotránkozva kérdezte a kenyér hiányának az okát, a király azt kérdezte tőle: „Hogyan? Hát te csak a parasztokat veted meg, de munkájuk és verítékük eredményét megeszed?  Nem gondolod-e, hogy becstelen módon gondolkodol felőlük?” Igen, az igazság érvényesülésének útjában a legnagyobb akadály az ember szemérmetlen önzése. Az én igazságom mindig csak fél igazság, azaz az én igazságom, amivel szemben áll mindig a te és az ő igazsága. A fél igazság pedig igen félő, hogy hamisság, de minden bizonnyal azzá is lesz, ha erőszakosan és egyoldalúan gyakoroljuk. Olvasd tovább →

Jubileumi presbiteri csendesnap

A komoly szervezési és előkészületi feladatokkal járó jubileumi presbiteri csendesnapot Kovács Attila és Pásztor Lajos gondnokaink hűséggel  szervezték, sokunk örömére és épülésére.

Hat vallomást hallhattunk, amelyek átfogták az egész 70 esztendőt. Nem voltunk kevesen, többen “Nagy öregjeink” közül megtisztelték jelenlétükkel az ünnepet.

prkepek2

A megszólalók:

Presbiteri jubileumi csendesdélután 1.

Presbiteri jubileumi csendesdélután 2.

Egyházmegyei Presbiteri Csendesnap 2014. február 22-én

A Budapest-Déli és Budapest-Északi Református Egyházmegyék szervezésében, a Magyar Református Presbiteri Szövetség területi szervezeteinek együttműködésével Egyházmegyei Presbiteri Csendesnapot tartunk 2014. február 22-én szombaton. Az alkalomra szeretettel és tisztelettel hívjuk az egyházmegyék gyülekezeteinek teljes presbitériumait és lelkipásztorait.

Csendesnap egyben a Presbiteri Szövetség Bp-Dél területi szervezete a nyolc alkalomra tervezett 2014. évi presbiteri képzési programjának első alkalma, melynek témája a II. Helvét Hitvallás tanulmányozása.
Helyszín: Dunamelléki Református Egyházkerület székháza (1092 Budapest, Ráday u. 28.)

5 Mózes 4,2

Semmit se tegyetek az igéhez, amelyet én parancsolok néktek, se el ne vegyetek abból, hogy megtarthassátok az Úrnak, a ti Isteneteknek parancsolatait, amelyeket én parancsolok néktek.

Tervezett program:
10:00 Köszöntés és áhítat – Simonfi Sándor és Illés Dávid esperesek
10:20 II. Helvét hitvallás – egyházunk alapdokumentuma – Dr. Szabó István, ref. püspök
11:00 II. Helvét hitvallás – üzenet a mai presbiter számára – Prof. Ritoók Zsigmond, presbiter
11:30 Szünet, tea és kávé
11:50 Kiscsoportos beszélgetés
12:50 Szünet, ebéd (térítés egyénileg, perselybe, javasolt összeg 1000 forint)
13:50 – Kontrasztkiállítás, vetített képes előadás – Veres Sándor, presbiter, eh. ker. világi főjegyző
14:10 Egyházunk jövője – a gyülekezettől eltávolodott bárányok – Somogyi Péter ref. lelkész
14:40 Egyházunk jövője – mit tehet az Egyházi Jövőkép Bizottság? – Dr. Lovas András ref. lelkész
15:10 IKSZ – iskolai közösségi szolgálat – egy új missziói lehetőség – Porcsalmy László, presbiter, a Johannita Segítő Szolgálat elnöke
15:30 Plenáris beszélgetés
15: 50 Imádság, áldás
Az alkalom hitünk és bibliaismeretünk erősítése mellett közösségünk, közösségeink építését is jól szolgálhatja.
A jelentkezéseket a Bp-Déli Egyházmegye gyülekezeteiből 2014. 02. 14-ig a kérjük eljuttatni bpdelpresbiter@gmail.com címre. Lehetőség szerint ezt gyülekezetenként kérjük beküldeni, de egyéni jelentkezéseket is elfogadunk.
Testvéri szeretettel, s bízva a találkozásban és a részvételben,
a szervezők

Ragyogtak, mint a csillagok – február – Rózsatér 70 éves

 Dr. Michna Ottóné, Ablonczy Ágnes sorozata

Azok között, akik hetven esztendővel ezelőtt Isten színe előtt állva összefogtak, hogy Kispesten új református gyülekezet születhessen, voltak ifjak is, vének is, s mert életünk ideje véges, ezek az ifjak közben megöregedtek, vagy a náluk vénebbekkel együtt rég megérkeztek oda, ahová egy életen át igyekeztek…
 Azoknak, akik az ő örökükbe léptek, nemcsak szabad, hanem isteni végzés szerint is fontos rájuk emlékezni, kik ragyogtak, mint a csillagok… Akik azokban a vészterhes, nehéz  évtizedekben, mikor a hívek számára minden veszni látszott, szívükbe fogadták, s mindvégig őrizték az Istentől kapott világosságot. „Emlékezzetek meg a ti elöljáróitokról, akik szólották néktek az Isten beszédét, és figyelmezvén az ő életük végére, kövessétek hitüket.” (Zsid. 13:7.)
 Hadd jelenjen meg itt, a Kispest Rózsatéri Gyülekezet oldalán havonta egy-egy csillag, mely e közösségben kapta, s adta fényét, mely nem kihunyt, csak azóta már nem itt, hanem odaát ragyoghat, az égiek színe előtt, együtt a többiekkel, kiknek neve Isten könyvébe van bejegyezve. És mert ennek a gyülekezetnek első pásztora mindazt, amire hálás szívvel emlékezett, azt le is írta, így az ő szavaival idézhetjük azok emlékét, hónapról hónapra, akik az utánuk következők számára példát adva, istenadta fényt hordoztak szívükben…

 

 Február

GULYÁS SÁNDORNÉ – HUTTERER ERZSÉBET
1910 február 4. – 1996 február 23.

 

1910 február 4-én, éppen 110 esztendeje született
1954-től, majd húsz esztendőn át szolgált a rózsatéri gyülekezetben a gyerekek között

1954-től, majd húsz esztendőn át szolgált a rózsatéri gyülekezetben a gyerekek között

„Gulyás Sándorné, mindenki Erzsikéje, vagy Erzsike nénije. Ő már a gyülekezet ébredési korában csatlakozott hozzánk, de velünk maradt a haláláig. Mint egy sokgyermekes család tagja, az első világháború után Hollandiába került és az ottani kapcsolatait haláláig őrizte, szívében, hálájában. Az onnan kapott segítséget mindig másokra költötte, mivel a kicsiket, a nyomorultakat szívből szerette. Gyermekük nem volt, ezért a gyülekezet gyermekeit teljes szívből szerette. Sok ellentét viaskodott benne, mindig kimondta, ami a szívén volt. De ő mondotta és nemcsak mondta: “A testvéreimben egy-egy vonását fedezem fel és látom az Úr Jézusnak.” A gyermekeim kivétel nélkül mindnyájan szerették, de hát ez kölcsönös volt! Ide írom még kedves igéjét: “Markaimba metszettelek téged!” (És 49:16) Ez az ígéret érintette legmélyebben.”                                                                                                                                                      (Ablonczy Dániel – Rendíthetetlen királyság) Olvasd tovább →

Copyright ©2011 Kispest-Rózsatér Református Egyházközség | A családbarát közösség.