Keresztelés

 • A keresztelési istentisztelet liturgiája (gyermekkeresztség):
 • Ének: “Nem éltem még e föld színén: te értem megszülettél; Még rólad mit sem tudtam én: tulajdonoddá tettél; Még meg sem formált szent kezed, Már elválasztál engemet, Hogy társam légy e földön.”
 • Köszöntés
 • Szereztetési ige: “A feltámadott Krisztus, mielőtt átment a mennyei dicsőségbe, e szavakkal küldte el tanítványait az evangélium hirdetésére és hatalmazta fel őket a keresztség sákramentumának kiszolgáltatására: ‘Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek; és ímé én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.’ Ámen” (Mt 28,18-20).
 • Igehirdetés
 • Hitvallás – a gyülekezet fennhangon elmondja az apostoli hitvallást.
 • Nyilatkozat és fogadalom (szülők és keresztszülők)
 • Imádság
 • Keresztelés – e szavakat mondja a lelkipásztor, miközben néhány csepp vizet önt a megkeresztelni odavitt gyermek fejére: ” (a gyermek neve) keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Ámen.”
 • A gyermek megáldása
 • Hirdetések
 • Ének
 • Áldás
Copyright ©2011 Kispest-Rózsatér Református Egyházközség | A családbarát közösség.